14-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

14 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallar üçin gaty möhüm gün. Belki aç-açan gürleşip, özüňizi gereksiz ýüklerden halas edersiňiz. Täze tanyşlar we duşuşyklar üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar maksatlaryny gutarnykly kesgitlemeli. Bu meselde aýgytly netijä gelmek size kyn bolup biler. Munuň bilen baglanyşykly adamlaryň bu hakda gönüden-göni näme hakda pikir edýändigini soramak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Jöwzalaryň bu gün köne tanyşlary bilen ýakymly duşuşyklar geçirip bilmek ähtimallygy bar. Belki içki güýçleriňiz deňagramlygyna gaýdyp geler. Güýjüňizi dogry tarapa sowmak we bermek üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlara durmuş we geljek hakda oýlanmagyna garaşylýar. Belki, hemmeler sizi öz ýanynda görmek islärler, ýöne siz ýeke özüňiz galsaňyz gowy. Oňyn energiýalary paýlaşmak üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu güni pozitiw tolkunlarda geçirmeli. Maşgalaňyza ýyly söz aýdyp, mähir görkezmäge synanyşyň. Peýdaly tanyşlary özüňe çekmek we duşuşmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle öz hünär instinktlerine bil baglasalar has gowy bolar. Belki durmuşyňyzda üýtgeşik bir zat bolup biler. Maliýe mümkinçilikleriňizi täzeden gözden geçirmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan üçin täsir «Haýran galynýan» gün bolar. Belki, size has ýakyn bolmak isleýän adamlara bolan garaýşyňyz üýtgär. Täze tanyşlar we mümkinçilikler üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün Akraplar gapdalyndakylar bilen gapma-garşylykly ýagdaýlara garaşyp bilerler. Belki, bu şahsy durmuşyňyzdaky geljekki gatnaşyklaryňyza täsir eder. Maşgalaňyza we dostlaryňyza mähir we söýgi görkezmek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslar täze duýgulary başdan geçirip biler. Belki, dünýägaraýşyň üýtgemegi sebäpli şeýle mümkinçilik dörär. Täze durmuşa başlamak, köne synanyşyklaryň hemmesini täzeden gözden geçirmek üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler geljek üçin maksat goýup bilerler. Bu meselede asuda we paýhasly bolmak mümkinçiligiňiz bar. Täze bir zat gözlemek üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar islendik döredijilik taslamasynda üstünlik gazanar. Belki döredijiligiňiz ýokary derejeli adamlaryň arasynda jogap tapar. Täze taslamalary we geljegi amala aşyrmak üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar üçin adaty bir gün, şol bir çärelere we ýygnaklara baý gün. Sizi gyzyklandyrmaýan meselelere baş goşup kösenmeli däl. Duşuşyklar we aç-açan söhbetdeşlikler üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews