13-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

13 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Hamallar bu gün hemişe bolşy ýaly, moda bolan tendensiýalary barada gürleşer. Belki has möhüm ähmiýete eýe bolan hemişelik zatlar hakda pikir etmelisiňiz. Häzirki ýagdaýlar sebäpli öz gymmatlyklaryňyza täzeden garamak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar beýlekileriň özi hakda näme pikir edýändigi bilen gyzyklanarlar. Belki siz muňa köp wagt öň üns beren bolmaly. Intellektual gepleşikler we iş duşuşyklary üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalara içki aladalardan ýüz öwürmek has gowudyr. Ähtimal umumy işlere baş goşmak size kanagat getirer. Meýletin pursat üçin gowy gün. Özüňizi bu ýerde görkezmegi köpden bäri arzuw edip gelýärsiňiz.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar özleri hakda aýdylýanlara üns bermeli däldir. Bu möhüm bolup biler, ýöne häzirki wagtda däl. Özüňi diňleseň has gowy. Aýry-aýry işler üçin amatly gün, maşgalaňyzyň we ýakyn daş-töweregiň pikirleri size kömek edip biler.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetleriň bu güni, eger-de özleri gaty dümtünip ýörmeseler kynçylyksyz geçer. Ýönekeý meseleler bilen iş salyşyp, çylşyrymly işleri has amatly güne goýmak has gowudyr. Edilen işden islenýän netijäni alyp boljak gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Bu gün Sünbüle möhüm meseleler bilen meşgullanmaly däldir. Gyssagly karar bermegiňizi sorap bilerler, ýöne munuň üçin darykmaly dälsiňiz. Zerur zatlar hakda çynlakaý pikir etmän synlamak we seretmek üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizanlar täze zatlary, çözgütleri, töweregindäki adamlary tapmaly. Ähtimal, daş-töweregiňizi uzak wagtlap üýtgeden bolmaly, sebäbi goýberilmeli. Adaty bolmadyk, size näbelli bir zady başdan geçirmek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Akraplar bu gün diňe gaty sesli, işjeň we sözli bolmaly. Belki-de, haýsydyr bir üstünlige garaşmadyk meseläňizde bagtly bolarsyňyz. Öz mümkinçilikleriňiz hakda gyzykly çekişmeler bilen gezelenç etmek üçin gowy gün.

Kowus (23.11 — 21.12)

Kowus bu gün möhüm wakany başdan geçirip biler. Belki, bu gün durmuşyňyzda öwrülişik bolar. Gymmatlyklaryňyza täzeden garamak we degişli netijeleri çykarmak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jediler ahyrsoňy saýlan maksadyna aýdyňlyk getirerler. Belki, size ýöne ýerden konserwatiw we maksada okgunly zodiak belgisi diýilýän däldir. Aň-bilim, gyzykly we uzak möhletli taslamalar üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar wagtda ajaýyp zatlar edip biler. Belki adalatsyzlykdan şeýle bir ýadadyňyz welin, özüňizem ýagşylyk etmek kararyna geldiňiz. Nämäniň bolup geçýändigine we oňa işjeň gatnaşsaňyz, düşünmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Bu gün Hutlar dostuňyz ýa-da gyz dostuňyz tarapyndan dogry zady etmäge ylham berip biler. Belki, şu wagt siziň üçin möhüm we parahatçylyk we ylalaşyk getirer. Diňe gowy diýlip bilinjek üýtgeşik zatlar üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews