12-nji iýunyň täleýnamasy

SalamNews

12 Iýun, 2024

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün Hamallara asuda we birsydyrgyn gün garaşýar. Durmuşyňyzda hemme zat bar diýip pikir edip bilersiňiz. Hiç zady üýtgetmän, häzirki wagtda durmuşyňyzy düzýän zady anyklamak üçin gowy gün.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün Sowurlar üçin ajaýyp gün bolup biler. Elbetde üstünlik gazanarsyňyz. Özbaşdak çözüljek we ruhuňy göterjek şol meseleler hakda pikirlenmek üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün Jöwzalar käbir gyzykly wakadan ýa-da ýygnakdan hoşal bolarlar. Oňyn pikirlenmek we iň gowluga garaşmak üçin gowy gün. Şeýle keýpiçaglyk bilen hemme zatda üstünlik gazanarsyňyz.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün Seretanlar ýürekleriniň emrine görä hereket etmelidirler. Duýgy dünýäňizde hakykatdanam nämeleriň bolup geçýändigini anyklamak size kyn bolup biler. Ýokardaky alamatlara üns bermek üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün bagtly we söýgiden püre-pür pursatlary başdan geçirip bilerler. Söýgiňizi beýan etmek üçin dogry sözleri tapmak kyn bolup biler.Ýakynlaryňyz bilen hat alyşmak üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Sünbüle bu günüň ruhuny aç-açan we asuda kabul etmeli. Gün nurlary penjiräňizden jyklan dessine keýpiňiz göterler. Ýakynlaryňyza ýakymly pursatlary paýlamak üçin gowy gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu gün Mizan hiç zady derňemeli däl, diňe hemme zady we hemme kişini bolşy ýaly kabul etmeli. Belki, içiňizde minnetdarlyk ruhuny taparsyňyz. Başgalaryň pikirini diňlemek üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu günki gün Akraba bir gowy hem üýtgeşik bir zat sowgat eder. Belki, siziň üçin iň möhüm zat, gündelik durmuşyňyzda size şatlyk getirip biljek zatlary göz öňünde tutmakdyr. Duşuşyklar we gezelençler üçin gowy gün. Maşgalaňyza käbir meseleleri çözmäge kömek ediň.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu gün Kowuslaryň işinde oňyn üýtgeşmeler peýda bolup biler. Ähtimal, size gaty zerur bolan energiýa alarsyňyz. Uzak wagtlap hereket etmedik zatlaryň hemmesini herekete getirmek üçin içiňizde güýç paýlamak üçin gowy gün.

Jedi (22.12 — 20.01)

Bu gün Jedilere gündelik ýagdaýlary çözmek aňsat bolmaz. Belki, özüňize garşylyk görkezmegiň peýdasyzdygyny, ýöne hemme zady bolşy ýaly kabul etmelidigiňize düşünersiňiz. Häzirki wagtda zerur energiýany paýlamak üçin gowy gün.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün Daluwlar ýakymly wakalardan lezzet alarlar. Mümkin bu günüňiz edil meýilleşdirişiňiz ýaly geçer. Duşuşyklar we arassa howada gezelenç etmek üçin gowy gün.

Hut (21.02 —20.03)

Hutlar bu günüň ýadawlygyny birneme ýeňilleşdirmek üçin döredijilik bilen meşgullanmaly. Döredijilige degişli çäreleri tapmak kyn bolup biler. Gözlemek we öz-özüňi kämilleşdirmek üçin gowy gün.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris!

 

 

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews