10-njy iýulyň Täleýnamasy

SalamNews

10 Iyul, 2024

1

Hamal (21.03 — 20.04)

Dürli işler bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýän ajaýyp gün. Hiç zady ýatdan çykarmazdan ýa-da bulaşdyrmazdan kelläňde köp zatlary saklamaly. Üstünlikleriňiz ünsden düşmez; beýlekiler şol bir netijelere nädip ýetip boljakdygyny bilmek isleýärler. Kömekçiler gerek bolsa, kynçylyksyz taparsyňyz.

Sowur (21.04 — 20.05)

Günüň başlanyşy çylşyrymly bolup biler, ýöne irden bolan wakalardan nägile bolmagyň zerurlygy ýok. Olarda çynlakaý netijeler bolmaz we umuman durmuşyňyza täsir etmegi gaty ähtimal. Sowuryň ownuk-uşak maliýe ýitgi çekmegem ahmal, söwda etmäge howlukmazlyk has gowudyr; Soň bolsa oňyn tendensiýalaryň täsiri artar we bu durmuşyň ähli ugurlarynda göze ilýär. Gowy taraplara üýtgeşmeler, öň pikir etmedik mümkinçilikler bolup biler.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Bu gün gaty başagaý we kyn boljakdygyna garamazdan, özüňize erk etmäge çalyşyň. Duýgularyň täsiri astynda hereket etmeli däl ýa-da kellä gelen ilkinji zady aýtmaly däl. Jöwzalar üçin diňe bir siziň gyzyklanmalaryňyza däl, eýsem başgalaryň abadançylygyna-da üns berýän ýerinde paýhaslylygy görkezmek möhümdir. Käbir gatnaşyklarda meseleler bolup biler.

Seretan (22.06 — 22.07)

Adaty işleri üçin Seretanlara oňaýly, asuda, amatly gün. Olar içgysgynç we ýadaw görünmeýär, islenýän netijä ýeteniňizde begenýärsiňiz. Çalt bir zat öwrenmeli bolsa, günortan başlamaly. Maglumatlary ýatda saklamakda ýa-da amaly endik edinmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Köne dostlar bilen söhbetdeşlik etmek üçin gowy gün.

Eset  (23.07 — 23.08)

Ýakymly gün. Oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk edýär. Dürli zatlary alyp bilersiňiz: köp zady gowy edýärsiňiz. Uly üstünlik, hyýalyň, döredijiligiň we zatlara garaşylmadyk nukdaýnazardan çemeleşmegiň zerurlygy güýçliidir. Esetlere işewürlik we şahsy häsiýetli garaşylmadyk teklipleri edilmegi mümkin. Olara nädip jogap bermelidigini duýgurlygyňyz salgy berer.

Sünbüle (24.08 — 23.09) 

Gowy gün. Köp zat tebigy ýagdaýda bolýar we bu elbetde ýakymly. Şol bir wagtyň özünde, ideal ýagdaýlaryň ösmegine garaşmaýarsyňyz, diňe üstünlik gazanmak üçin size bagly ähli zady ediň. Sünbülelerde ýakymly tanyşlyklar, gaty peýdaly duşuşyklar bolup biler. Şahsy meselelerde duýgurlyga bil baglap bilersiňiz.

Mizan (24.09 — 23.10)

Günüňizi maliýe meselelerini çözmek bilen başlaň. Pul ýa-da emläk barada aýdylanda, duýgyňyz takyk maglumatlary berýär. Soňky döwürde sizi biynjalyk edýän meseläni çözmek mümkin bolar. Meýilnamalaryňyza karar berersiňiz we geljege uly optimizm bilen seredip başlarsyňyz. Günüň ikinji ýarymy birneme asuda, ýöne hasylly bolar.

Akrap (24.10 — 22.11)

Günüň başynda Akraplara özlerini ele almak aňsat bolmaz. Gapma-garşylykly islegler gaty köp we duýgular şeýle bir güýçli bolup biler welin, umumy düşünjäniň subutnamalaryny diňlemersiňiz. Bagtymyza, wagtyň geçmegi bilen ýagdaý durnuklaşar we özüňiz we töweregiňizdäki dünýä bilen gatnaşyklaryňyz has sazlaşykly bolar. Iş we şahsy durmuş bilen baglanyşykly täze meýilnamalaryň peýda bolmagy mümkin.

Kowus (23.11 — 21.12)

Köp zatlarda üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýän ajaýyp gün. Özüňe ynanýarsyň we dogry hereket edersiň. Ýyldyzlar siziň tarapyňyzdadyr, möhüm maksatlara ýetmek üçin bu pursatdan peýdalanmaly. Kowus täze ýaranlary tapmaga we pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek etjek adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik alar. Günüň dowamynda keýpiňiz gowy bolar.

Jedi (22.12 — 20.01)

Geljek üçin meýilnamalary, şeýle hem hünär garaýyşlaryny we işewürligi ösdürmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly gün. Möhüm ýygnaklar üstünlikli geçirilýär we köp zada bagly adamlarda gowy täsir galdyrmagy başarýarsyňyz. Jediler girdejiniň çalt ösmegini wada berýän teklipleri aradan aýyryp bilmeýärler.

Daluw (21.01 — 20.02)

Arkaýynlygyňyzy saklamaga synanyşyň. Bu beýle aňsat däl, esasanam günüň birinji ýarymynda, töweregiňizdäkiler sizi bilgeşleýin deňagramlylygy taşlaýan ýaly. Öň kynçylyk bilen gazanylan şertnamalar bozulýar. Käwagt gapma-garşylyklardan gaça durmak üçin ulakan edep-terbiýelilik görkezmeli bolarsyňyz.

Hut (21.02 —20.03)

Günüň başlanyşy şowly. Bu gezek Hutlar köpden bäri galman gelýän soraglara jogap tapmaga, öň edip bolmajak zady etmäge mümkinçilik berýär. Zehinli we köplenç beýlekilerden tapawutly hereket edýärsiňiz, şonuň üçin maksatlaryňyza irden ýetýärsiňiz. Wagtyň geçmegi bilen oňyn maksatlaryň täsiri azalýar we islenýän netijelere ýetmek üçin has köp tagalla etmeli bolar.

Täleýnamalaryň umumy ugurlara esaslanyp döredilendigini we anyk wakalary ýa-da netijeleri çaklap bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Olar diňe her günki umumy ugry görkezip, degerli maslahatlary berýär. Hemişe bolşy ýaly, şahsy düşünjäňiz we erkinligiňiz tejribäňizi kemala getirmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Size ýakymly we şowly gün arzuw edýäris

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews