Marmelandiýa - süýji önümleri söýýänleriň jadyly dünýäsi

SalamNews

15 Iýun, 2024

3

Ajaýyp süýjüler dünýäsi Marmelandiýa hoş geldiňiz! Bu dükan Damel, Haribo, Fini, Jeýk, Rawazzi, Lonka we Trolli ýaly Ýewropanyň öňdebaryjy süýji öndürijilerinden ýakymly tagamlary hödürleýär.

Assortimentde Germaniýadan, Italiýadan, Ispaniýadan, Gollandiýadan, şeýle hem Russiýadan we Türkiýeden iň oňat Ýewropa brendlerinden 150-den gowrak marmelad görnüşi bar. Ýöne bu hemmesi däl - Marmelandiýa draže, jele, sakgyç we lolipop hödürleýär. Ähli önümler Halal kepilligine eýedir.

Marmelandiýa täze süýji açyşlar bilen janköýerlerine lezzet bermek üçin öz gerimini yzygiderli giňeldýär. Dükanyň özboluşly aýratynlyklarynyň biri, özboluşly aýratyn süýji assortimenti bolup durýar.

Mundan başga-da, Marmelandiýa öz isleýän süýji tagamyňa görä ajaýyp süýji garyndysynyň taýýar toplumyny hödürleýärler.

Milli Gurban baýramy mynasybetli Marmelandiýa dükany çagalar üçin arzanladyş hödürlejekdigini hem aýtmalydyrys.

Dükanyň ähli täzelikleri bilen habarly bolasyňyz gelse onda Marmelandiýanyň sosial ulgamlaryna giriň:

Instagram: @marmelandiya.tm

TikTok: @marmelandiya.tm

«Marmelandiýa» dükany «Arkaç» söwda we dynç alyş merkeziň üçünji gatynda ýerleşýär.

Sargytlar we eltip bermek hyzmaty üçin jaň ediň: (+99371) 38-00-71.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews